TIN TỨC

Trang Chủ > Tin Tức

[Đặc Sắc] << Tính năng >> Tướng Hồn và Tế Đàn

01:35 04/06/2019

Tính năng Tướng Hồn và Tế Đàn Hồn là nơi để các Chúa Công dùng để nâng cao các % thuộc tính chỉ số của Tướng

1. Tướng Hồn

– Mỗi tướng được mang tối đa 8 Hồn Tướng, lỗ Hồn Tướng mở dựa vào cấp nhóm của mỗi người chơi.

– Hồn Tướng loại giống nhau chỉ được mang 1 loại.

– Hồn Tướng có hình thức huấn luyện sau : Cường Hóa và Nâng Bậc

+ Cường Hóa : Nuốt Hồn Tướng khác để nhận EXP giới hạn cấp hồn là Lv100

+ Nâng Bậc : Thu thập nguyên liệu nâng bậc để nâng bậc hồn, giới hạn cấp nâng bậc hồn là Lv15

– Có thể nhận các loại hồn cực phẩm thuộc tính khác nhau qua Tế Đàn Hồn hoặc shop

Giao Diện Tướng Hồn

 

Cường Hóa Tướng Hồn

 

Nâng Bậc Tướng Hồn

 

Đổi Nhanh Tướng Hồn

 

2. Tế Đàn Hồn

– Có thể thông qua Tế Đàn để nhận Hồn Tướng có 2 loại Tế Đàn là : Hồn Thường và Hồn Cao Cấp

– Ngoài Hồn Tướng có thể ngẫu nhiên nhận các Chúa Công còn có thể nhận Tinh Hoa Hồn là phần thưởng phụ sau mỗi lần Tế Đàn.

Tế Đàn

 

Hồn Tướng có thể nhận được

 

Quay 10 lần Hồn Cao Cấp

 

Kho Chưa Hồn Tướng

 

Dùng Tinh Hoa đổi Hồn Tướng ở Shop